Reklama
Wpisany przez admin serwisu    Sobota, 28 Październik 2006 22:06    PDF Drukuj Email
Uchwała Rady Miejskiej w Ząbkach w sprawie opłat za wodę i ścieki

Rada Miejska w Ząbkach
06.091 ZĄBKI
Uchwala Nr 162/XXIIU00 Rady Miejskiej w Ząbkach
z dnia 1 grudnia 2000r

w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za wprowadzanie ścieków

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków ( Dz. U. Nr 151, poz. 716 ze zm. ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

Opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę Miasta Ząbki ustala się w wysokości 2,09 zł + Vat za 1 m3.

§2

Opłatę za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Miasta Ząbki ustala się w wysokości 1,63 + Vat zł za 1 m3.

§3

Odbiorcy odprowadzający ścieki do kanalizacji miejskiej partycypujący w budowie kanalizacji korzystają, na zasadach ustalonych przez Zarząd Miejski, przez okres trzech lat ze zwolnienia z opłat za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych miejskich, począwszy od dnia odbioru kanału i przykanalików.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§5

Traci moc Uchwała Nr 25/III/98 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za wprowadzanie ścieków.

§6

  • 1. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2001r po uprzednim ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkach.
  • 2. Uchwała podlega ogłoszeniu także w lokalnej prasie.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miejskiej w Ząbkach
Zmieniony ( Sobota, 28 Październik 2006 22:07 )