Reklama
Wpisany przez admin serwisu    Sobota, 29 Lipiec 2006 23:13    PDF Drukuj Email
Statut wspólnoty

Statut Wspólnoty STATUT WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ OSIEDLA TOPOLI
przy ul. ZIELENIECKIEJ 11, 13, 15 W ZĄBKACH

§1
Wspólnota

 1. Wspólnota Mieszkaniowa Osiedla Topoli w Ząbkach (dalej Wspólnota) zostaje założona z mocy Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku (Dz. U. Nr 85, poz. 388 z późniejszymi zmianami) i działa na terenie Osiedla Topoli przy ul. Zielenieckiej 11, 13, 15 w Ząbkach (dalej Osiedle), obejmującym działki gruntu oznaczone numerami 51 (pięćdziesiąt jeden) i 56 (pięćdziesiąt sześć) w obrębie 3-15 (trzy-piętnaście), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą za numerem KW VII-134748 (siedem rzymskie-sto trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem).
 2. Wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

§2
Członkowie Wspólnoty

 1. Członkami Wspólnoty są wszyscy właściciele lokali mieszkalnych (dalej Lokali), miejsc garażowych i piwnic (dalej Garaży) znajdujących się na terenie Osiedla.
 2. Własność Lokalu lub Garażu określa się początkowo na podstawie aktu notarialnego określającego prawo własności lub wypisu z księgi wieczystej prowadzonej dla danego Lokalu lub Garażu, a docelowo na podstawie wypisu z księgi wieczystej prowadzonej dla danego Lokalu lub Garażu.
 3. Uczestnictwo w aktywności Wspólnoty, a w szczególności głosowanie i uczestniczenie w Walnych Zgromadzeniach Właścicieli, odbywa się po okazaniu wypisu aktu notarialnego lub wypisu z księgi wieczystej, o których mowa w ust. 2. oraz stwierdzeniu tożsamości danej osoby przez Zarząd lub osobę przez niego wyznaczoną albo inne osoby upoważnione do prowadzenia zabrania.
 4. Zarząd prowadzi rejestr Członków Wspólnoty na podstawie okazanych przez Właścicieli Lokalu lub Garażu. Rejestr ten w szczególności służy Zarządowi jako lista adresowa i kontaktowa z Właścicielami.

§3
Władze Wspólnoty

 1. Władzami Wspólnoty są:
  1. Walne Zgromadzenie Właścicieli,
  2. Zarząd.

§4
Walne Zgromadzenie

 1. Właścicieli Walne Zgromadzenie Właścicieli odbywa się przynajmniej raz do roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Właścicieli może odbyć się w każdej chwili na wniosek Zarządu lub minimum 10% ogółu Właścicieli.
 2. O zwykłym lub nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mieszkańców Zarząd lub grupa Właścicieli obowiązani są powiadomić każdego Właściciela Lokalu lub Garażu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. w zawiadomieniach należy podać czas, miejsce i porządek obrad. w przypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach Właścicieli, należy wskazać treść tej zmiany. Porządek obrad musi zawierać punkt "Uwagi i wnioski", podczas którego Właściciele będą mogli zgłaszać postulaty i informacje nie przewidziane w porządku obrad.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Mieszkańców należy:
   • powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Zarządu;
   • udzielanie pokwitiwania Zarządowi za miniony rok;
   • zatwierdzanie planów gospodarczych Osiedla, opracowanych przez zarząd;
   • ustalanie wysokości wynagrodzenia Zarządu;
   • ustalanie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu (zaliczek czynszowych);
   • zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej;
   • wytoczenie powództwa, o którym mowa w §7 ust. 9;
   • inne, w szczególności określone w Ustawie o własności Lokali.
 4. Każde Walne Zgromadzenie Właścicieli prowadzone jest przez Przewodniczącego wybieranego przez obecnych na początku zabrania.
 5. Walne Zgromadzenie Właścicieli podejmuje decyzje w formie uchwał przez głosowanie.
 6. Uchwały Właścicieli podejmowane są bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez Zarząd. Uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. o wyniku głosowania w drodze indywidualnego zbierania głosów, każdy Właściciel powiadamiany jest pisemnie.
 7. Głosowanie może być jawne lub tajne. Sposób głosowania uchwalany jest przez Właścicieli w drodze głosowania. Głosowanie personalne (dotyczące jednej lub kilku osób wymienianych z nazwiska) jest zawsze tajne.
 8. Przed każdym głosowaniem Przewodniczący zebrania przeprowadza wybory do Komisji Skrutacyjnej spośród Właścicieli obecnych na zebraniu. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest zebranie i zliczenie głosów Właścicieli. w przypadku głosowań personalnych, członkami Komisji nie mogą być osoby, których głosowanie dotyczy.
 9. Uprawnieni do głosowania są Właściciele Lokali i Garaży. Każdemu Właścicielowi przysługuje liczba głosów odpowiadająca udziałowi jego własności w prawie własności działek gruntu i części wspólnych nieruchomości. w przypadku własności więcej niż jednego Lokalu lub Garażu, Właścicielowi przysługuje suma głosów odpowiadająca sumie udziałów tych Lokali lub Garaży w prawie własności działek gruntu i części wspólnych nieruchomości.
 10. Właściciel może udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej do występowania w jego imieniu na Walnym Zgromadzeniu Mieszkańców. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
 11. Uchwały zapadają większością głosów, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w uchwale podjętej w tym trybie ustalono, że w określonej sprawie na każdego Właściciela przypada jeden głos. w takim wypadku, głosy przynależą tylko Właścicielom Lokali, natomiast nie przynależą właścicielom Garaży, którzy nie posiadają Lokalu.
 12. Na początku każdego Walnego Zgromadzenia Mieszkańców, Przewodniczący zebrania wyznacza Protokolanta sporządzającego protokół odzwierciedlający przebieg Zgromadzenia. Protokół podpisywany jest przez Przewodniczącego zebrania, Protokolanta i jednego Członka Zarządu. Do protokołu dołącza się listę obecności Właścicieli z ich własnoręcznymi podpisami.
 13. Protokoły przechowywane są przez Zarząd przez okres 6 (sześciu) lat. w tym okresie protokoły są do wglądu Właścicieli.
 14. W terminie 3 (trzech) dni roboczych od zebrania, Zarząd obowiązany jest wywiesić na tablicy informacyjnej informację o podjętych uchwałach.

§4a
Komisja Rewizyjna

 1. Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Rewizyjną.
 2. Do zadań Komisji rewizyjnej należy w szczególności:
  1. Kontrolowanie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Wspólnoty,
  2. Kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej organów Wspólnoty,
  3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Wspólnoty oraz przedstawienie wyników kontroli i wniosków z nich wynikających Walnemu Zgromadzeniu Wspólnoty.
  4. Opiniowanie projektu budżetu i sprawozdania finansowego,
  5. Składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Wspólnoty,
  6. Odbywanie posiedzeń w miarę potrzeb.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 4. Zarząd Wspólnoty zobowiązany jest ustosunkować się do dokonanych ustaleń, a wnioski Komisji uwzględnić w swojej działalności.
 5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu i gospodarowaniu majątkiem i funduszami Wspólnoty oraz stwierdzenia działań sprzecznych z postanowieniami Statutu lub przepisami prawa, Komisja Rewizyjna obowiązana jest zawiadomić Walne Zgromadzenie Wspólnoty.
 6. Przewodniczący Komisji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Wspólnoty z głosem doradczym. powrót do spisu treści

§5
Zarząd

 1. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
  1. prowadzenie zwykłego zarządu Osiedla, w tym do negocjowania i zawierania umów z usługodawcami i dostawcami mediów;
  2. gromadzenie zaliczek czynszowych i ich zagospodarowywanie;
  3. zwoływanie rocznego Walnego Zgromadzenia Właścicieli;
  4. sporządzanie sprawozdań z działalności za rok kadencyjny.
 2. Roczne sprawozdanie Zarządu musi być przedstawione do wiadomości wszystkich Właścicieli najpóźniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem rocznego Walnego Zgromadzenia Mieszkańców.
 3. Zarząd jest powoływany w trakcie rocznego Walnego Zgromadzenia Mieszkańców. Działalność Zarządu kwitowana jest przez Walne Zgromadzenie Mieszkańców podczas następnego rocznego Walnego Zgromadzenia Mieszkańców. Pierwszy Zarząd wybierany jest na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Właścicieli, podczas którego uchwalany jest niniejszy Statut.
 4. Zarząd jak i jego poszczególni Członkowie mogą być w każdej chwili zawieszani jak i odwoływani przez uchwałę Właścicieli.
 5. Zarząd składa się z 3 do 5 osób. Członkami Zarządu mogą być właściciele Lokali lub Garaży, jak i osoby trzecie. Do kandydowania konieczna jest zgoda kandydata. Do reprezentowania Wspólnoty potrzebne jest łączne działanie przynajmniej dwóch Członków Zarządu.
 6. Głosowanie na kandydatów na Członków Zarządu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Statucie. Kandydaci mają prawo uczestniczenia w głosowaniu.
 7. Zarząd tworzą ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. Prezesa Zarządu Członkowie wybierają spośród siebie. w przypadku, gdy kandydaci uzyskają ilość głosów wskazującą na to, iż Zarząd musiałby składać się z więcej niż 5 osób, głosowanie powtarza się dla tych kandydatów, którzy uzyskali taką samą ilość głosów.
 8. Zarząd obraduje na posiedzeniach, a decyzje i zarządzenia podejmuje w formie uchwał zwykłą większością głosów. w przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 9. Dla ważności posiedzenia konieczna jest obecność 50%+1 (pięćdziesiąt procent plus 1) członków Zarządu.
 10. Z każdego posiedzenia Zarząd sporządza protokół podpisany przez wszystkich obecnych. Protokoły posiedzeń Zarządu archiwizowane są na zasadach archiwizacji protokołów z Walnych Zgromadzeń Właścicieli.
 11. Zarząd obowiązany jest do założenia konta bankowego dla celów rozrachunków Wspólnoty. Do możliwości dysponowania rachunkiem bankowym konieczny jest podpis minimum dwóch Członków Zarządu.
 12. Zarząd obowiązany jest do wyznaczenia dyżurów do przyjmowania Właścicieli. Dyżur ten powinien odbywać się nie rzadziej niż raz na 2 (dwa) tygodnie, a pojedynczy dyżur nie powinien być dłuższy niż 1 (jedna) godzina.
 13. Zarząd ma prawo do zagospodarowania części wspólnej nieruchomości w celu urządzenia swojego biura i archiwum Wspólnoty. Maksymalne nakłady na organizację i utrzymanie biura i archiwum określa uchwała właścicieli. Zarząd ma prawo zatrudniania osób w ilości i na zasadach określonych w uchwale Właścicieli.
 14. Prawo kontroli działalności Zarządu służy każdemu Właścicielowi.

§6
Rachunkowość i zarządzanie finansami właścicieli

 1. Zarząd jest zobowiązany stosować dla nieruchomości wspólnej zasady rachunkowości określone dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, w której zarząd nieruchomością wspólną powierzono jednostce działającej na zasadach określonych w przepisach prawa budżetowego.
 2. Obowiązek o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności prowadzenie dla nieruchomości wspólnej odrębnej ewidencji kosztów i przychodów, a także ewidencji wnoszonych przez Właścicieli opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
 3. Ewentualne nadwyżki finansowe powinny być zagospodarowywane przez Zarząd. Zagospodarowywanie nadwyżek musi być prowadzone przy maksymalnym ograniczeniu ryzyka inwestycji. Wskazane jest, aby dokonywać lokat bankowych w renomowanych bankach lub nabywać papiery dłużne Skarbu Państwa. w szczególności zakazane jest inwestowanie funduszy Wspólnoty w akcje i inne podobne instrumenty finansowe, w tym jednostki funduszy powierniczych.

§7
Prawa i obowiązki Właścicieli

 1. Właściciel ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
 2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby, przypadają Właścicielom w stosunku do ich udziałów. w takim samym stosunku Właściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.
 3. Uchwała zebrania Właścicieli może ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu Właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali, w szczególności gdy jest on uciążliwy dla pozostałych właścicieli.
 4. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego Lokalu lub Garażu, jest zobowiązany utrzymywać swój Lokal lub Garaż w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych Współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.
 5. Na żądanie Zarządu Właściciel jest obowiązany zezwalać na wstęp do Lokalu lub Garażu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali, garaży lub piwnic w dodatkowe instalacje.
 6. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:
  1. wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
  2. opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu oraz odprowadzanie ścieków w części dotyczącej nieruchomości wspólnej,
  3. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez Właścicieli,
  4. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
  5. wynagrodzenie Członków Zarządu lub Zarządcy.
 7. Na pokrycie kosztów zarządu Właściciele uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Należności z tytułu kosztów zarządu mogą być dochodzone w postępowaniu upominawczym, bez względu na ich wysokość.
 8. W przypadku zaległości w uiszczaniu zaliczki, o której mowa w ust. 7, Zarząd będzie upominał Właściciela pisemnie. Zarząd będzie miał prawo zaliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej od dnia wymagalności licząc od dnia wpłaty.
 9. Jeżeli właściciel lokalu lub garażu zalega długotrwale, tj. powyżej sześciu miesięcy, z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali, garaży lub piwnic lub nieruchomości wspólnej uciążliwym. Wspólnota może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.
 10. W przypadku długotrwałego zalegania z zapłatą należnych opłat, Zarząd ma prawo, po wcześniejszym upominaniu dłużnika, podjąć działania zmierzające do ograniczenia korzystania z nieruchomości wspólnej przez danego właściciela, w tym z mediów.
 11. W przypadku przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, miejsca garażowego lub piwnicy na Wspólnotę, Zarząd zobowiązany jest do powzięcia kroków zmierzających do sprzedania tej nieruchomości, a uzyskane środki przeznaczyć na inwestycje na terenie Osiedla lub pokrycie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem Osiedla. powrót do spisu treści

§8
Spory

 1. Spory wynikłe pomiędzy Właścicielami lokali rozwiązywane są polubownie. Zarząd może być mediatorem w takich sprawach.
 2. Jeśli osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe, spory będą rozstrzygane przed sądem odpowiednim dla siedziby Wspólnoty.

§9
Przepisy końcowe

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym statucie obowiązują przepisy Ustawy o własności lokali oraz Kodeksu cywilnego.

Załączniki:
Pobierz plik (statut_wspolnoty.pdf)statut_wspolnoty.pdf[ ]
Zmieniony ( Środa, 10 Kwiecień 2013 11:45 )