Reklama
Wpisany przez Grzegorz Leoniak    Sobota, 05 Sierpień 2006 15:34    PDF Drukuj Email
Umowa zawarta w dniu 2006-07-31 pomiędzy Wspólnotą Mieszkańców Osiedla Topoli w Ząbkach, a Marcomem

UMOWA

zawarta w dniu 31 lipca 2006r pomiędzy:

 

Wspólnotą Mieszkańców Osiedla Topoli z Ząbkach przy ul. Zielenieckiej 11, 13, 15;

identyfikująca się nr REGON: 014933360 i NIP: 1250997147; reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w składzie:

 1. Luiza Wielogórska - członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej,

 2. Marta Kądziela - członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej,

 3. Bożena Andrzejczyk - członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej;

zwaną dalej Wspólnotą,

a

MARCOM Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, ul. Gałczyńskiego 14, KRS 0000164170 NIP 125-12-62-985, REGON 015500350, reprezentowaną przez Pana Dariusza Jadczaka

zwanym dalej MARCOM, o następującej treści:

 

§ 1.

Wspólnota oświadcza, że zarządza budynkiem mieszkalnym przy ul. Zielenieckiej 11/13/15 w Ząbkach w zakresie części wspólnych.

§ 2.

 1. Wspólnota wyraża zgodę na świadczenie przez MARCOM usług internetowych w lokalach znajdujących się w budynku przy ul. Zielenieckiej 11/13/15 w Ząbkach przy wykorzystaniu istniejącej sieci i zamontowanej przez MARCOM na terenie Wspólnoty anteny.

 2. Łącze dostarczane wspólnocie od operatora Futuro - 3Mb - CIR 100% - dzielone równo na podłączonych lokatorów - z możliwością zwiększenia w przypadku podpięcia większej ilości użytkowników.

 3. Strony zgodnie oświadczają, że istniejąca sieć wybudowana przez Wspólnotę w tym sieć budynkowa (dystrybucyjna) i instalacje wewnątrzlokalowe oraz związane z nią urządzenia (załącznik nr 1) pozostają wyłączną własnością Wspólnoty.

§ 3.

 1. Koszty modernizacji, naprawy, eksploatacji i przebudowy sieci dla celów świadczenia usług na rzecz członków Wspólnoty i innych użytkowników nieruchomości wspólnej pokryje MARCOM. Prace te będą wykonywane przy uzyskaniu zgody Wspólnoty.

 2. W przypadku wykonywania prac określonych w pkt. 1 MARCOM dostarczy Wspólnocie wszelkie informacje o wykonanych pracach i przebiegu sieci.

 3. Inwestycje MARCOM dla celów świadczenia usług przechodzą nieodpłatnie na własność Wspólnoty. 

§ 4.

 1. Wspólnota nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny zainstalowanych urządzeń (anteny), jak również za jej funkcjonowanie.

 2. MARCOM zobowiązuje się nie wpływać poprzez zainstalowaną przez siebie sieć i związane z nią urządzenia na pracę innych urządzeń zainstalowanych w budynkach Wspólnoty.

 3. MARCOM dba o właściwy stan techniczny infrastruktury oraz jej funkcjonowanie.

 4. W przypadku powstania ewentualnej szkody wyrządzonej z winy MARCOM w trakcie prowadzonych prac, MARCOM zobowiązuje się do przywrócenia do stanu poprzedniego lub pokrycia wyrządzonej szkody Wspólnocie.

§ 5.

 1. Wspólnota umożliwi MARCOM i jego pracownikom dostęp przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku do terenu budynku oraz do dokonywania prac i czynności, w tym także serwisowych, eksploatacyjnych i usuwania awarii w sieci, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej pracy zainstalowanych przez MARCOM urządzeń.

§ 6.

Wspólnota nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umów zawartych pomiędzy MARCOM a jego klientami tj. właścicielami (użytkownikami) lokali mieszkalnych.

§ 7.

 1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

 2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

 3. W wypadku rażącego i jednocześnie uporczywego naruszania warunków niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, drugiej Stronie służy prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy bez miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 5. Wszelki spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Wspólnoty.

 6. W sprawach nie ujętych w niniejszej umowie obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 21.07.2000r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 73, poz. 852).

 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

            .........................................................                           .............................................

Wspólnota Mieszkaniowa                                                             MARCOM

Zmieniony ( Niedziela, 06 Sierpień 2006 00:40 )