Reklama
Wpisany przez admin serwisu    Sobota, 05 Sierpień 2006 20:39    PDF Drukuj Email
Wzór umowy indywidualnej z firmą MARCOM
m@rcom

Umowa o świadczenie usług nr. . . . . . . ./2006 zawarta w dniu ……/........ /2006 r.

 

Umowa zawarta pomiędzy :

„MARCOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach przy ulicy Gałczyńskiego 14 wpisaną do rejestru handlowego pod nr KRS 0000164170 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M.St Warszawy w Warszawie,

XXI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 125-12-62-985 , zwaną dalej Operatorem .

W imieniu operatora działa pełnomocnik Dariusz Jadczak

oraz Abonentem :

Nazwa przedsiębiorstwa/Osoba: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Reprezentowana przez: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Adres/Siedziba: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Adres do korespondencji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tel/fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez MARCOM na rzecz abonenta usług :

X teletransmisja danych komputerowych (INTERNET)

€ inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Umowa jest zawarta na okres : nieoznaczony

Sposób płatności : 45 zł brutto miesięcznie

 

(do 10 każdego miesiąca z góry) z góry za okres.............................................. inne...............................

 

Załączniki :

1. ........................................................................................ 2........................................................................................

 

 

  1. MAC ADRES KARTY SIECOWEJ :     -     -     -     -     -     IP     -     -     -

  2. MAC ADRES URZĄDZENIA ZEW: -      -     -     -     -     MASKA     -     -     -

  3. Inne postanowienia: BRAMKA     -     -     -

 

UMOWA DOTYCZY OSIEDLA ZIELENIECKA 11/13/15

.......................................................................................................................................................................................

 

Dokładna specyfikacja i ich ceny określone są w cenniku. Regulamin stanowi integralną część umowy. Abonent oświadcza, że zapoznał się z cennikiem i regulaminem. Abonent oświadcza również, że znając treść Regulaminu i Cennika wyraża zgodę na włączenie ich postanowień do umowy. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Abonent upoważnia „MARCOM” Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych przez operatora w związku z niniejszą umową. Operator zapewnia Abonentowi ochronę poufności tych danych. Dane są gromadzone w celach księgowych i zarządzania Abonentami. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i zasadach w niej określonych, Abonent ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 

 

 

 

.....................................................     ................................................     .............................................................

czytelny podpis ABONENTA pieczęć firmowa MARCOM czytelny podpis pełnomocnika

 

 

 

„MARCOM” Sp. z o. o. 05-091 Ząbki ul. Gałczyńskiego 14 NIP 125-12-62-985 KRS 0000164170 REGON 015500350 TEL/ 022 424-85-50 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www.zabki.waw.pl

BPH PBK SA W Warszawie ul. Nowogrodzka 50 nr konta 93 1060 0076 0000 3200 0085 9324
Zmieniony ( Sobota, 05 Sierpień 2006 20:56 )