Reklama
Wpisany przez Grzegorz Leoniak    Wtorek, 24 Październik 2006 00:31    PDF Drukuj Email
Protokół z zebrania - 21 czerwca 2006

Protokół z dnia 21 czerwca 2006 roku

z zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Zieleniecka 11, 13 i 15 w Ząbkach

    Zebranie zostało zwołane przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z art. 31 pkt. a  ustawy o własności lokali ( Dz. U. Nr 80 z dnia 26 września 2000 r., poz. 903.)

    Zebranie otworzył przedstawiciel firmy administrującej Pan Tomasz Feliszek.Pan Feliszek przedstawił swoją osobę i członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. Następnie zebrani wyrazili zgodę, poprzez podniesienie ręki, na nagrywanie przebiegu zebrania kamerą. Powołano komisję skrutacyjną w skład, której wybrano jedną osobę Panią Mariannę Pełkę.

     Pan Feliszek poprowadził zebranie jako Przewodniczący. Porządek obrad przedstawiony właścicielom w zaproszeniu został ponownie odczytany przez Przewodniczącego. Właściciele zaaprobowali porządek obrad w całości. Pan Feliszek omówił podstawowe zagadnienia prawne regulujące problematykę Wspólnot Mieszakniowych. Przedstawił podstawowe przepisy ustawy o własności lokali jak również przeczytał interpretację prawną kancelarii adwokackiej w sprawie odwołania członków zarządu w drodze uchwały przegłosowane w trybie indywidualnym. 

     Członkowie Zarządu, na prośbę właścicieli, przedstawili się osobiście. Pani Luiza Wielogórska jest księgową, zajmuje kierownicze stanowisko w dużej firmie handlowej, Pani Marta Kądziela jest ekonomistą, Pani Bożena Andrzejczyk również jest z wykształcenia ekonomistą. Wszystkie Panie od kilku lat mieszkają w nieruchomości Zieleniecka 11, 13 i 15 w Ząbkach.  

  Przewodniczący opowiedział współwłaścicielom o przebiegu procedury zmiany członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. Poinformował, iż odwołanie starego składu Zarządu odbyło się zgodnie z przepisami prawa, co potwierdza przedstawiona zebranym opinia kancelarii prawnej. 

    Następnie zapoznano współwłaścicieli z ankietą informującą w sprawie określenia czy dany właściciela posiada piwnicę, garaż czy korzysta z osiedlowej sieci internetowej czy też jego opłaty za lokal są wspierane poprzez dodatek mieszkaniowy. Ankieta została rozprowadzona wśród zebranych w celu jej wypełnienia. 

    Właściciele zadali kilka pytań m.in. chciano dowiedzieć się, kiedy i w jaki sposób powołano nowy Zarząd, czy obecny Zarząd przejął rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej.Pan Feliszek odpowiedział na pytania zaznaczając, iż nowopowołany Zarząd przelał środki finansowe z rachunku bankowego z Kredyt Banku na nowe konto Wspólnoty Mieszkaniowej założone w Banku Ochrony Środowiska.Rachunek bankowy w Kredyt Banku nie został jeszcze zamknięty ze względu na wpłaty właścicieli, którzy z różnych względów nie mogli dowiedzieć się o zmianie banku nieruchomości. Ponadto poinformował, iż dostęp do rachunków bankowych Wspólnoty posiada jedynie Zarząd, który może realizować przelewy i wypłacać środki poprzez złożenie podpisu dwóch członków.

    Zapytano, o wysokość wynagrodzenia nowej firmy ochroniarskiej. Członek Zarządu odpowiedział, iż nowa firma jest tańsza o od poprzedniej. Wynagrodzenie obecnej firmy ochroniarskiej wynosi 12 tysięcy złotych, natomiast poprzednia firma otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 15 tysięcy złotych.

    Pani Luiza Wielogórska omówiła, w jaki sposób wybrano firmę administrującą. Przewodniczący zebrania przedstawił historię działalności firmy administrującej Agencji „Zamek”. Zaznaczył, iż referencje firmy zostały przedstawione Zarządowi. 

    Następnie Pan Feliszek poruszył problem polityki finansowej nieruchomości. Omówił strukturę zaliczek obowiązujących obecnie we Wspólnocie Mieszkaniowej. Zaznaczył, iż ze względu na niezgodność obowiązujących zaliczek z przepisami prawa zostaną one zmienione. Wpłaty współwłaścicieli nie są rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów. W tym miejscu przedstawił przepis ustawy o własności lokali traktujący o strukturze opłat, jakie powinny obowiązywać w nieruchomością wspólnej. Wspomniał również, iż poprzedni Zarząd nie złożył do urzędu skarbowego rocznych deklaracji podatkowych CIT-8. Firma księgowa Optyma od dwóch lat nie ewidencjonuje wyciągów bankowych nieruchomości i nie prowadzi księgowości Wspólnoty Mieszkaniowej.

  Został poruszony problem ewentualnego odtworzenia dokumentacji finansowej z poprzednich lat. Przewodniczący poprosił zebranych o zastanowienie się, czy chcą pokryć koszty powyższej pracy. 

   Spytano czy poprzedni Zarząd powinien ponieść odpowiedzialność za powstałą sytuację dezorganizacji Wspólnoty Mieszkaniowej.Pan Feliszek odpowiedział, iż w chwili obecnej trudno jest skonkretyzować zarzuty w stosunku do poprzednich członków Zarządu. Dopiero po sporządzeniu dokumentacji finansowej za poprzednie lata Wspólnota Mieszkaniowa na podstawie zebranych ewentualnych dowodów mogłaby wnieść powództwo przeciwko stary członkom Zarządu o odszkodowanie za poniesioną w wyniku ich działania szkodę.

    Poinformowano zebranych o zmianie firmy sprzątającej. Administrator Pan Grzegorz Leoniak wyjaśnił, iż pracownicy poprzedniej firmy sprzątającej nie kontynuują pracy na terenie osiedla jako niezależni pracownicy, ponieważ nie złożyli w wyznaczonym terminie swojej oferty.  

   Poruszono problem bardzo złego stanu technicznego nieruchomości. Budynek osiada i pękają ściany. Przewodniczący wyjaśnił, iż po wykonaniu okresowych przeglądów technicznych, które w chwili obecnej są przeprowadzane, należy dokonać specjalistycznej ekspertyzy badającej stan konstrukcji nieruchomości. 

   Zapytano o stan jakości wody. Pan Grzegorz Leoniak poinformował, iż Wspólnota Mieszkaniowa zleciła badania jakości wody osiedla. Wystąpiono o warunki przystąpienia do sieci miejskiej. Inwestycja kosztowałaby od 100 tysięcy do 150 tysięcy złotych. Wodę można również uzdatnić poprzez zainstalowanie filtrów. Koszt inwestycji można szacować na kwotę około 50 tysięcy złotych. 

  Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad to jest omówił obecną sytuację finansową nieruchomości. Poruszył sprawę stanu zadłużenia właścicieli. Zaznaczył, iż windykację można na razie skutecznie prowadzić od stanu rozliczeń na dzień 1 maja 2006 roku. W drodze uchwały właściciele mogą ustalić odsetki od nieterminowych wpłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej. 

   Współwłaściciele zasygnalizowali problem poruszania się po terenie osiedla psów bez smyczy i kagańców. Wnioskowano o zwracanie uwagi właścicielom psów w tej sprawie przez pracowników firmy ochroniarskiej.

    W toku dyskusji pojawiła się sprawa głośno zachowującej się młodzieży przesiadującej do późnych godzin nocnych na ławkach pod oknami nieruchomości. Przewodniczący zaproponował założenie ewidencji skarg.Zauważono, iż opanowanie sytuacji związanej z psami i młodzieżą leży we wspólnym interesie wszystkich właścicieli, którzy powinni współdziałać z Zarządem w celu pokonania problemu. Ponadto poruszono problem niewłaściwego parkowania samochodów. 

  Przewodniczący poinformował, iż w najbliższym czasie zostanie przedstawiony wykaz najpilniejszych remontów. 

    Następnie Pan Feliszek przeszedł do tematu związanego z Internetem. Pan Piotr Gumienny powiadomił zebranych, że zaliczki na Internet są niewystarczające, Wspólnoty Mieszkaniowej nie stać na finansowanie sieci internetowej. W związku z tym zaproponował podłączyć się do sieci internetowej sąsiedniego osiedla. Dzięki temu właściciele będą indywidualnie odpowiadać za swoje przyłącze do sieci bez pośrednictwa Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

 Poinformowano, iż następne zebranie właścicieli jest przewidziane na wrzesień bieżącego roku. Przewodniczący zamknął zebranie.

Zmieniony ( Niedziela, 29 Październik 2006 00:32 )