Reklama
Wpisany przez Admin    Poniedziałek, 21 Lipiec 2008 18:36    PDF Drukuj Email
OPINIA PRAWNA prawomocność uchwały podjętej w drodze indywidualnego zbierania głosów

OPINIA PRAWNA

dot. prawomocności uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej podjętej w drodze indywidualnego zbierania podpisów przez członka Wspólnoty

 

 

STAN FAKTYCZNY

 

Mieszkaniec Wspólnoty Mieszkaniowej rozpoczął zbieranie podpisów pod uchwałami w sprawie odwołania obecnego Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej i powołania nowego.

 

Bank, powołując się na Art. 23 pkt. 1 ustawy o własności lokali o treści: „Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.”, zakwestionował prawomocność tak podjętych uchwał, gdyż zbieranie podpisów odbyło się bez asysty Zarządu.  

OPINIA

 

Stanowisko Banku, że tylko Zarząd Wspólnoty ma prawne umocowanie do zbierania podpisów pod uchwałą, jest sprzeczne z wykładnią Sądu Najwyższego zawartą w wyroku z dnia 8 lipca 2004 r. IV CK 543/03

 

„Podjęcie przez wspólnotę mieszkaniową uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów, dokonanego przez osoby nieuprawnione, może stanowić podstawę jej uchylenia przez sąd, jeżeli uchybienie to miało lub mogło mieć wpływ na jej treść (art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). Niedopełnienie ustawowego obowiązku powiadomienia każdego właściciela o treści uchwały podjętej w tym trybie (art. 23 ust. 3 ustawy) nie ma wpływu na jej skuteczność. „


W uzasadnieniu do wyroku Sąd Najwyższy pisze m. in.:

Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, że zarzuty formalne mogą być podstawą uchylenia uchwały właścicieli lokali tylko wtedy, gdy wadliwość ta miała lub mogła mieć wpływ na treść uchwały.
 

Jak trafnie dostrzegły Sądy orzekające, nadmiernie sformalizowana interpretacja przepisów dotyczących jej działania mogłoby prowadzić do istotnego ograniczenia właścicieli lokali w wykonywaniu prawa własności albo wręcz - jak w okolicznościach przedmiotowej sprawy - do paraliżu ich czynności ze względu na sprzeciw zarządu. Takie rozumienie wymogów formalnych wprowadzałoby także istotne utrudnienie funkcjonowania wspólnot, w szczególności tam, gdzie jest duża liczba właścicieli, a ich cześć nie wykazuje zainteresowania sprawami wspólnoty lub dotarcie do nich napotyka na poważne przeszkody. Z tego punktu widzenia istotne jest, czy mimo uchybienia przepisom proceduralnym ustawy lub statutu osiągnięty został cel, którego realizacji one służą.

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały w drodze indywidualnego zbierania podpisów przez mieszkańca Wspólnoty może być zakwestionowane, tylko w przypadku wykazania, że ten tryb zbierania podpisów miał wpływ na zmianę jej treści, co w przypadku ww. uchwał nie miało miejsca. Oczywiście każdemu, kto kwestionuje prawomocność podjęcia ww. uchwał, przysługuje prawo zaskarżenia uchwały do Sądu.

 

Pełna treść wyroku Sądu na stronie:

 

http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/wyrok;sn;izba;cywilna,ic,iv,ck,543,03,5995,orzeczenie.html

 

Zmieniony ( Piątek, 25 Lipiec 2008 01:40 )