Reklama
2009 marzec
SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA WSPÓLNOTY MIESZKAŃCÓW OSIEDLA TOPOLI W DNIU 5 MARCA 2009R PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
Czwartek, 24 Wrzesień 2009 21:09

5 marca 2009 r. odbyło się Walne Zebranie Wspólnoty Mieszkańców Osiedla Topoli w Ząbkach.
Przewodniczącym Zebrania został wybrany p. Piotr Gumienny z Zarządu Wspólnoty. Protokolantką,
która pełniła równocześnie funkcję Komisji Skrutacyjnej została p. Agnieszka Kopczyńska z firmy
administrującej PRO-SYSTEM RP sp. z o.o. Zgromadzeni zatwierdzili bez zmian porządek zebrania
przedłożony przez Zarząd Wspólnoty w zawiadomieniu o zebraniu...

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA WSPÓLNOTY MIESZKAŃCÓW OSIEDLA TOPOLI W DNIU 5 MARCA 2009 ROKU

ORAZ WYNIKÓW GŁOSOWANIA UCHWAŁ W TRYBIE INDYWIDUALNEGO ZBIERANIA PODPISÓW

Załączniki:
Pobierz plik (2009-06-16 spr z zebrania.pdf)2009-06-16 spr z zebrania.pdf[ ]
Zmieniony: Czwartek, 24 Wrzesień 2009 21:21
 
Informacja w sprawie zbierania podpisów pod uchwałami zgłoszonymi na walne zebranie 5 marca 2009 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
Poniedziałek, 06 Kwiecień 2009 16:01

INFORMACJA W SPRAWIE ZBIERANIA PODPISÓW POD UCHWAŁAMI ZGŁOSZONYMI NA WALNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW W DNIU 5 MARCA 2009 ROKU

W trakcie Walnego Zebrania Wspólnoty w dniu 5 marca br. dyskutowane były projekty uchwał zgłoszone do porządku obrad. Ponieważ nie było wystarczającej do podjęcia uchwał ilości osób obecnych za zebraniu, od dnia 27 marca br. rozpocznie się zbieranie podpisów pod uchwałami w trybie indywidualnym. Poniżej przedstawiamy wykaz uchwał, w sprawie których będą Państwo głosowali. Ponieważ treść uchwał 4/2009 i 5/2009 został na zebraniu zmodyfikowany, a projekt uchwały nr 8/2009 został uzgodniony dopiero po Walnym Zebraniu, poniżej prezentujemy te fragmenty uchwał, które uległy zmianie w stosunku do projektów przesłanych z zawiadomieniem na Walne Zebranie.

Bardzo prosimy o wzięcie udziału w głosowaniu.

UCHWAŁY O TREŚCI NIEZMIENIONEJ

Numer uchwały Tytuł uchwały
1/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2008 rok
2/2009 w sprawie udzielenia Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej absolutorium za 2008 rok
5/2009 w sprawie dostarczania dokumentów „wspólnotowych” do właścicieli lokali
6/2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu Porządku Domowego

UCHWAŁY O TREŚCI UZUPEŁNIONEJ

Numer uchwały Tytuł uchwały Zmiany w stosunku do wersji przekazanej z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu, uzgodnione podczas Walnego Zebrania
3/2009 w sprawie sposobu rozliczenia zaliczek czynszowych wpłacanych w okresie od 1.05.2006 r. do 31.12.2008 r. Zmieniono treść pkt 9) na:

  „9) w przypadkach kwestionowania przez mieszkańca indywidualnego rozliczenia przedstawionego przez Zarząd Wspólnoty i firmę administrującą, mieszkańcowi przysługuje, w terminie 14 dni od otrzymania indywidualnego rozliczenia, odwołanie do Komisji Rewizyjnej ds. rozpatrywania odwołań mieszkańców w składzie: Filipowicz Beata (11/507), Kaźmierczak Ewa (15/513), Kibart Paweł (13/213). Ustalenia Komisji Rewizyjnej w zakresie tego indywidualnego rozliczenia będą wiążące dla stron. Poszczególni członkowie Komisji będą mogli przystąpić do pełnienia swojej funkcji tylko w przypadku braku zaległości w opłatach na rzecz Wspólnoty. „

4/2009 w sprawie sposobu uzgodnienia sald rozrachunkowych lokali na dzień 30.04.2006 r. tj. na koniec działalności biura rachunkowego OPTYMAT
  Zmieniono treść pkt 6) na:

  „6) osoby, które nie uzgodnią z przedstawicielem firmy administrującej swojego salda rozrachunków będą mogły odwołać się do Komisji Rewizyjnej ds. rozpatrywania odwołań mieszkańców w składzie: Filipowicz Beata (11/507), Kaźmierczak Ewa (15/513), Kibart Paweł (13/213), celem przeprowadzenia postępowania weryfikacyjnego w drugiej instancji. Poszczególni członkowie Komisji będą mogli przystąpić do pełnienia swojej funkcji tylko w przypadku braku zaległości w opłatach na rzecz Wspólnoty.”


UCHWAŁY O NOWEJ TREŚCI

  Uchwała nr 7/2009

  w sprawie zatwierdzenia wysokości dodatkowych miesięcznych zaliczek od 1.04.2009 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ochrony osiedla

  Działając na na mocy art. 22, 23 i 30 ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (Dz.U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) postanawiamy:

  zatwierdzić następujące wysokości dodatkowych miesięcznych zaliczek

  L.p. Rodzaj kosztu Kwota miesięczna
  1. Ochrona 55,00 zł/lokal

  Uchwała obowiązuje od 1 kwietnia 2009 roku.

  Uchwała nr 8/2009

  w sprawie wyrażenia zgody na realizacje inwestycji z funduszu remontowego

  Działając na na mocy art. 22, 23 i 30 ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (Dz.U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) postanawiamy:

  wyrazić zgodę na realizację z funduszu remontowego następujących inwestycji:

  Nazwa
  Modernizacja kotłowi (etap II) i dostosowanie do wymogów Urzędu Dozoru Technicznego
  Montaż systemu kontroli wjazdu i kontroli dostępu do osiedla
  Wymiana i uzupełnienie pionów cyrkulacji wody z montażem zaworów podpionowych, wykonanie izolacji termicznej rur CO i CW, uszczelnienie szachtów
  Naprawa rynien dachowych
  Poprawa wyglądu budynków (uzupełnienie tynków, malowanie ścian)
  Naprawa siłowników bram wjazdowych
  Ogrodzenie trawników
  Malowanie przyrządów i ogrodzenia placu zabaw
  Udrożnienie kominów

  Ww. inwestycje będą realizowane w miarę posiadanych środków.

UMOWA WSPÓŁWŁAŚCICIELI GARAŻY (3 umowy dla każdego garażu oddzielna)

My niżej podpisani współwłaściciele odrębnego lokalu garażowego w budynku nr __ przy ul. Zielenieckiej w Ząbkach, wyrażamy zgodę, aby każdy współwłaściciel garażu dysponował niezależnie od pozostałych współwłaścicieli swoim cząstkowym udziałem w lokalu garażowym w głosowaniach na forum Wspólnoty Mieszkaniowej.

Komentarz – podjęcie przez współwłaścicieli garaży ww. umowy pozwoli, aby na forum Wspólnoty Mieszkaniowej dysponowali w głosowaniach nie tylko udziałem wynikającym z powierzchni mieszkania, ale również z powierzchni garażu.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Leszek Kozioł

Piotr Gumienny

Adam Kurczyński

Firma Administrująca PRO-SYSTEM RP sp. z o.o.

Zmieniony: Poniedziałek, 06 Kwiecień 2009 16:29
 
Powiadomienie o rocznym Zebraniu Właścicieli 05.03.2009 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
Sobota, 14 Marzec 2009 20:48
Zmieniony: Niedziela, 15 Marzec 2009 21:00
 
Materiały przekazane mieszkańcom przed zebraniem rocznym - propozycje uchwał PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
Sobota, 14 Marzec 2009 20:50
Zmieniony: Niedziela, 15 Marzec 2009 20:34