Wpisany przez Admin    Poniedziałek, 18 Marzec 2013 23:27    Drukuj
2013 marzec ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY

Ząbki, 8 marca 2013 r.


ZAWIADOMIENIE
Zarząd WSPÓLNOTY MIESZKAŃCÓW OSIEDLA TOPOLI W ZĄBKACH, na mocy art. 30 i 32 ustawy o
własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) uprzejmie
zawiadamia, że:


w dniu 20 marca 2013 r. godz. 19.00 (środa)
na terenie Domu Restauracyjnego QUATRO
Ząbki, ul. Skorupki 62B (przy Osiedlu Bajkowym – teren dawnej AGROMY)

odbędzie się zebranie ogółu właścicieli lokali z następującym porządkiem obrad: (WSTĘPNA PROPOZYCJA)
1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania.
3. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i komisji skrutacyjnej.
4. Zreferowanie przez firmę PRO-SYSTEM RP sp. z o.o. sprawozdania finansowego za 2012 r.
5. Sprawozdanie z działalności w 2012 roku.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za 2012 rok.
9. Omówienie projektu planu gospodarczego na 2013 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego
planu gospodarczego na 2013 rok oraz zatwierdzenia wysokości miesięcznych zaliczek.
10. Dyskusja o planowanych inwestycjach i remontach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dostarczania dokumentów „wspólnotowych” do właścicieli lokali.
12. Sprawy różne.


Projekty uchwał oraz sprawozdanie finansowe, w przypadku właścicieli, którzy podali swoje adresy emailowe, zostały wysłane pocztą elektroniczną oraz wrzucone do skrzynek lub w niektórych przypadkach rozesłane pocztą na uzgodniony adres korespondencyjny.


Zarząd zwraca się z prośbą do właścicieli lokali o wzięcie udziału w zebraniu. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w zebraniu, prosimy o wyznaczenie reprezentanta oraz udzielenie mu pisemnego pełnomocnictwa do głosowania nad uchwałami właścicieli.


Zarząd Wspólnoty

zapis audio

Załączniki:
Pobierz plik (ZZIE11 materiały Walne 2013.pdf)Materiały sprawozdawcze za rok 2012.pdf[Materiały sprawozdawcze za rok 2012]
Zmieniony ( Czwartek, 04 Kwiecień 2013 22:59 )